Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz SP ZOZ. doren@doren.pl tel. 87-427--60-39 fax. 87-427-60-68
 2. W Ośrodku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych sekretriat@doren.pl tel. 87-427-60-39 fax. 87-427-60-68
 3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, d i art. 9 ust. 2 lit. c, h RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym odbiorcom, lub kategoriom odbiorców danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub umowy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji medycznej zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  • sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  • usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
  • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie art. 12 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.\
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.